خانه » دانشنامه » آموزشی » رشته حسابداری » هزینه یابی گسسته

هزینه یابی گسسته

امتیاز شما به این پست !

Costing discrete - هزینه یابی گسسته

هزینه یابی گسسته

در  شیوه هزینه یابی گسسته که پیش شرط به‌کارگیری آن، کاربرد روش تولید برمبنای حذف موجودیهاست، چنین استدلا‌ل می‌شود که به دلیل نبود ‏یا ناچیز بودن حجم موجودیهای مواداولیه، کالا‌ی در جـریان ساخت و حتی کالا‌ی ساخته شده، مـی‌توان در جهت ساده‌کردن سیستم ‏هزینه‌یابی، از ثبت حسابداری برخی از مراحل چهارگانه بالا‌، صرف‌نظر کرد.‏ بهایابی گسسته در سیستم تولید بهنگام کاربرد دارد . برای در یافت مطالب بیشتر در این زمینه و دانلود یک فایل آموزشی هزینه یابی گسسته به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

هزینه یابی گسسته
مواد اولیه در یک شرکت تولیدی به‌طورعینی مراحلی را می‌گذراند که شامل خرید مواد، ارسال آن به فرایند ساخت، ایجاد تغییر در مواد و تبدیل ‏آن به محصول نهایی و در نهایت فروش محصولا‌ت تکمیل شده به مشتریان است.‏
این فرایند عملیاتی تاکنون با به‌کارگیری سیستم هزینه‌یابی ردیابی متوالی،مرحله به مرحله و به ترتیب از طریق تنظیم حسابهای کنترل ‏موجودی مواداولیه، کنترل موجودی کالا‌ی در جریان ساخت، موجودی کالا‌ی ساخته شده و بهای تمام شده کالا‌ی فروش رفته در سوابق و ‏مدارک حسابداری ثبت می‌شده است. سیستم ردیابی متوالی، پارادایم مسلط برتمامی سیستمها و روشهای هزینه‌یابی است که در حال ‏حاضر عملا‌ً به‌کار گرفته می‌شود.‏
بنابر سیستم ردیابی متوالی، مواداولیه به محض پیدایش عینی در شرکت (یعنی زمان تحصیل) در سیستم حسابداری منعکس و از این دیدگاه ‏به آن هویت داده می‌شود. سپس، این مواد پس از ارسال به فرایند ساخت و ایجاد تغییرات تدریجی در آن، با به‌کارگیری نیروی انسانی و ‏تجهیزات، گام‌به‌گام در سوابق و مدارک حسابداری ردیابی می‌شود، به‌گونه‌ای که اطلا‌عات سیستم حسابداری همواره با شکل عینی تولید ‏منطبق و هماهنگ باشد.‏
هزینه‌یابی گسسته
سیستم ردیابی متوالی تا قبل از ابداع روش تولید برمبنای تفکر حذف موجودیها شیوه‌ای کاملا‌ً مناسب و جوابگوی تمامی انتظارات مهم ‏استفاده‌کنندگان از اطلا‌عات مالی بود.‏
می‌دانیم که پیدایش رویکرد تولید برمبنای حذف موجودیها، حرکتی بزرگ در جهت کاهش و صرفه‌جویی در هزینه‌های ساخت و افزایش کیفیت ‏تولیدات است. در شرکتهایی که از این رویکرد استفاده می‌کنند، مواداولیه تنها به اندازه نیاز تولید خریداری و در زمان مناسب برای ساخت ‏محصولا‌ت مورد نظر دریافت می‌شود.‏
از سوی دیگر مواداولیه دریافت شده نیز به دلیل حاکمیت نگرش ارسال علا‌مت از مرحله بعد به مرحله قبل (کشش) به جای نگرش تحمیل از ‏مرحله قبل به مرحله بعد (هل دادن به جلو)، در کوتاهترین زمان ممکن و تاحد ممکن، با کمترین نقص و در شرایط ایده‌آل بدون نقص، به ‏محصولا‌ت ساخته شده تبدیل می‌شوند و این محصولا‌ت نیز به سرعت به فروش می‌روند.‏
در شرکتهایی که محصولا‌ت خود را با این رویکرد که دارای چنین آثاری است، تولید می‌کنند، به جای به‌کارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای ‏ردیابی متوالی، می‌توان از نوعی هزینه‌یابی موسوم به هزینه‌یابی گسسته که نیازی به ثبت و نمایش تمامی مراحل تولید ندارد، استفاده کرد.‏
در این شیوه هزینه‌یابی که پیش شرط به‌کارگیری آن، کاربرد روش تولید برمبنای حذف موجودیهاست، چنین استدلا‌ل می‌شود که به دلیل نبود ‏یا ناچیز بودن حجم موجودیهای مواداولیه، کالا‌ی در جـریان ساخت و حتی کالا‌ی ساخته شده، مـی‌توان در جهت ساده‌کردن سیستم ‏هزینه‌یابی، از ثبت حسابداری برخی از مراحل چهارگانه بالا‌، صرف‌نظر کرد.‏
نکته‌ای که در این جا لا‌زم است ذکر شود این است که وضعیت مطلوب برای به‌کارگیری هزینه‌یابی گسسته، هنگامی است که از سیستـم ‏هزینه‌یابی سفارش کار همراه با تکنیک هزینه‌یابی استاندارد، استفاده می‌شود.‏
هزینه‌یابی گسسته با اوصاف ذکر شده، خود به سه حالت تفکیک می‌شود که استفاده از هر یک از این حالتها به وضعیت تولیدکننده بستگی ‏دارد.
برای توضیح تفاوت بین حالتهای سه‌گانه هزینه‌یابی گسسته با هزینه‌یابی ردیابی متوالی از مثال شرکت «فاراد کامپیوتر» استفاده می‌شود. ‏شرکت یادشده که هزینه‌یابی استاندارد را به‌کار می‌برد، صفحه کلید کامپیوترهای شخصی تولید می‌کند. طبق بررسیها، هزینه استاندارد مواد ‏مستقیم هر واحد محصول شرکت 19ریال و هزینه استاندارد تبدیل هر واحد محصول نیز 12ریال تعیین شده است. فرض کنید در فروردین ماه ‏موجودی مواد خام ابتدای دوره وجود نداشته و موجودی کالا‌ی در جریان ساخت ابتدا و پایان دوره نیز صفر بوده باشد.‏
در فروردین ماه شرکت پیشگفته معادل 000ر950ر1 ریال مواد خام به‌طور نسیه خریداری و با تحمل 000ر260ر1 ریال هزینه تبدیل، دست به ‏تولید000ر100 واحد محصول زد و موفق به ساخت و تکمیل کلیه محصولا‌ت خود شد. ضمناً در همین دوره از کل واحدهای ساخته شده، تعداد ‏‏000ر99 واحد به فروش رسید و تعداد 000ر1 واحد نیز به صورت موجودی باقی ماند.‏
‏ ‏
هزینه‌یابی گسسته: حالت اول
در این حالت تنها ثبت مرحله دوم چرخه عملیاتی چهارگانه پیشگفته حذف و از دو حساب کنترل موجودی مواد خام و کنترل موجودی کالا‌ی در ‏جریان ساخت و کالا‌ی ساخته شده استفاده می‌شود. به نظر می‌رسد این حالت از هزینه‌یابی گسسته برای شرکتهایی مناسبتر است که ‏دوره انتظار تولید آنان کوتاهتر از دوره انتظار فروش محصولا‌ت ساخته شده است. به عبارت دیگر، شرکتهایی بهتر است از این حالت استفاده ‏کنند که دوره انتظار تولیدشان خیلی کوتاه است، ولی فروش محصولا‌ت ساخته شده به سرعت تولید محصولا‌ت انجام نمی‌شود. در نتیجه، در ‏حالی‌که احتیاجی به ثبت حساب کنترل موجودی کالا‌ی در جریان ساخت نیست، ثبت حساب موجودی کالا‌ی ساخته شده ضرورت دارد.‏
در واقع این گام است که نام هزینه‌یابی گسسته را برای این سیستم ایجاد می‌کند. توجه داشته باشید که هزینه‌های ساخت، به‌طور متوالی ‏و همراه با جریان تولید در مسیر کالا‌ی در جریان ساخت و کالا‌ی ساخته شده ثبت نگردیدند.‏
‏ چنان که ملا‌حظه می‌شود در حالی‌که هر نوع موجودی مواد خام یا کالا‌ی ساخته شده در همان ابتدای ظهور شناسایی و ثبت ‏می‌شوند، حذف حساب کنترل موجودی کالا‌ی در جریان ساخت، حجم جزئیات در سیستم حسابداری را کاهش می‌دهد. واحدهای موجود در ‏خط تولید ممکن است هنوز از لحاظ عینی نیاز به تکمیل و ردیابی داشته باشد، اما هیچ تعریفی در ارتباط با هزینه کار انجام شده در مورد آنان ‏وجود ندارد.‏
ثبت سه رکن اثرگذاری (سه مرحله از مراحل چهارگانه) در شرکت فاراد کامپیوتر، گزارشگری هزینه‌ها را به روشی مانند ردیابی متوالی منتج ‏می‌کند (البته اگر شرکت مذکور دارای حداقل موجودی کالا‌ی در جریان ساخت باشد). باید گفت که نحوه محاسبه و ثبت انحرافهای حاصل در ‏هزینه‌یابی گسسته مشابه نحوه محاسبه و ثبت انحرافها در هزینه‌یابی ردیابی متوالی است.‏
‏هزینه‌یابی گسسته: حالت دوم
در این حالت که دارای دو رکن اثرگذاری است، تنها خرید مواد مستقیم (مرحله الف) و فروش کالا‌های ساخته شده (مرحله د) ثبت می‌شود. در ‏واقع این حالت نسبت به حالت اول انحراف بیشتری از هزینه‌یابی ردیابی متوالی دارد. دو مورد توجیه به شرح زیر برای این سیستم وجود دارد:‏
‏1- از بین بردن انگیزه مدیران در ارتباط با تولید کردن برای ایجاد موجودی‏
چون موجودی کالا‌ی ساخته شده دربرگیرنده هزینه‌های تبدیل هم هست، مدیران می‌توانند از طریق تولید مازاد برفروش، سود عملیاتی را ‏تقویت کنند.‏
داشتن دو رکن اثرگذاری (فروش به جای تکمیل کالا‌ی ساخته شـده)، جـذابیـت تولید برای مــوجـودی را از طـریـق ثبـت هـزینـه‌های تبدیل به ‏عنوان هزینه‌های دوره به جای هزینه محصول، کاهش می‌دهد.‏
‏2- افزایش تمرکز مدیران در مورد فروش محصولا‌ت
این حالت از هزینه‌یابی گسسته در مـورد تـمـــام هـــزینــه‌هـای تبـدیـل، همچـون هزینه‌های دوره رفتار می‌کند و تنها یک حساب موجودی برای ‏مواد مستقیم (اعم از اینکه در انبار، در جریان ساخت و یا جزء محصولا‌ت ساخته شده باشد) وجود دارد. به نظر می‌رسد این روش بــرای ‏شــرکـتـهــایــی منـاسـب بـاشـد کـه هماهنگی بسیار بالا‌یی در چرخه عملیاتی آنها وجود دارد و به همین دلیل حجم تمام موجودیهای شرکت ‏بسیار ناچیز است، لذا می‌توان گفت که این حالت مطلوبترین حالت ممکن در حا‌لتهای سه‌گانه ‌باشد.‏
هزینه‌یابی گسسته: حالت سوم
در این حالت نیز که دارای دو رکن اثرگذاری است، تنها تکمیل محصولا‌ت ساخته شده (مرحله ج) و فروش کالا‌ی ساخته شده (مرحله د) ثبت ‏می‌شوند و به همین دلیل تنها حساب موجودی نیز در این حالت، حساب کنترل موجودی کالا‌ی ساخته شده است. بسط حالت سوم ممکن ‏است ما را به این نتیجه برساند که در هزینه‌یابی گسسته می‌توان از مراحل چهارگانه تنها به ثبت مرحله «د» (فروش کالا‌ی ساخته شده) ‏دست زد. زیرا در مطلوبترین وضعیت تولید به روش حذف موجودیها (تولید بهنگام)، هیچگونه موجودی وجود ندارد.

15 - تلگرام

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.