خانه » دانشنامه » آموزشی » دانلود کتاب The Practical OPNET User Guide for Computer Network Simulation – آموزش کامل نرم افزار OPNET

دانلود کتاب The Practical OPNET User Guide for Computer Network Simulation – آموزش کامل نرم افزار OPNET

امتیاز شما به این پست !

OPNET - دانلود کتاب The Practical OPNET User Guide for Computer Network Simulation - آموزش کامل نرم افزار OPNET

دانلود کتاب The Practical OPNET User Guide for Computer Network Simulation – آموزش کامل نرم افزار OPNET

کتاب The Practical OPNET®User Guide for Computer Network Simulation یکی از بهترین کتابهای آموزش OPNET است که به جرعت می توان گفت تمام مباحث و نکات نرم افزار OPNET را پوشش داده و با این کتاب می توان نرم افزار OPNET ( آپنت ) را بطور کامل یاد گرفت.  سرفصل ها و محتویات این کتاب در ادامه مطلب آمده است. این کتاب را می توانید با قیمت 5000 تومان خریداری نمایید. این کتاب بسیار کمیاب است و در اینترنت فقط برای فروش قرار داده شده است. برای خرید کتاب The Practical OPNET®User Guide for Computer Network Simulation به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

Preface……………………………………………………………………………………………………..xvii

Authors……………………………………………………………………………………………………..xxi

OPNET Trademark Information ………………………………………………………………..xxiii

Chapter 1  Getting Started with OPNET ………………………………………………………1

OPNET IT Guru and Modeler ……………………………………………1

Installing OPNET IT Guru and Modeler …………………2

OPNET License Server …………………………………………2

Folders Created at Installation ……………………………….3

Enabling Optional Product Modules ……………………….3

Managing OPNET Preferences ………………………………………….4

The Preferences Editor ………………………………………….5

Changing Preference Values ………………………………….6

The Environment File …………………………………………..6

Viewing Documentation ……………………………………………………7

Working with Files and Model Directories ………………………….7

File Chooser Modes ……………………………………………..9

Adding Model Directories……………………………………..9

Projects and Scenarios …………………………………………………….11

Working with Projects …………………………………………………….12

Opening an Existing Project ………………………………..12

Creating a New Project with the Startup Wizard …….12

Deleting a Project ……………………………………………….14

Working with Scenarios ………………………………………………….15

Creating Scenarios ……………………………………………..15

Managing Scenarios ……………………………………………16

Selecting a Scenario ……………………………………………18

Importing Scenario Components ………………………….18

Chapter 2  Creating Network Topology ………………………………………………………21

Introduction …………………………………………………………………..21

Object Palette Tree Utility for Creating Network

Topolog y ……………………………………………………………………….22

Model Naming Conventions …………………………………24

Models in the internet_toolboxPalette ………………….25

Working with the Object Palette Tree ……………………………….26

Opening the Object Palette ………………………………….26

Searching for Models in the Object Palette…………….27

Creating Custom Models ……………………………………..27

viii Contents

Creating Network Topology …………………………………………….28

Creating Network Topology: Adding Nodes …………..29

Creating Network Topology: Adding Links ……………29

Creating Network Topology: Deleting

Nodes or Links …………………………………………………..30

Creating Network Topology: Other Editing

Operations …………………………………………………………30

The Rapid Configuration Tool ………………………………………….30

Creating Network Topology with

the Rapid Configuration Tool ……………………………….30

Example: Creating Ethernet LAN with the Rapid

Configuration Tool ……………………………………………..31

Configuring Link Objects ………………………………………………..32

Changing Basic Link Properties …………………………..32

Verifying Link Connectivity ………………………………..33

Failing and Recovering Network Elements ………………………..35

Subnets ………………………………………………………………………….36

Adding a Subnet Object……………………………………….37

Moving Around the Network Hierarchy ………………..38

Creating a Network Topology with Subnetworks ……40

Moving Objects between Subnets …………………………40

Creating Topology Annotation …………………………………………41

Adding Annotation Palette Object to the Project Workspace ………………………………………………42

Modifying Attributes of Annotation Palette Objects ……………………………………………………42

Showing/Hiding Annotation Palette Objects in the Project Workspace …………………………………………43

Removing Node Clutter …………………………………………………..43

Chapter 3  Configuring Network Topology …………………………………………………45

Introduction …………………………………………………………………..45

Object Attributes ……………………………………………………………46

Types of Attributes ……………………………………………..46

The Object Pop-Up Menu ……………………………………47

The Edit Attributes Dialog Box ………………………………………..49

Accessing Attribute Description …………………………..50

Working with Compound and Grouping

Attributes …………………………………………………………..51

Attributes with Multiple Instances ………………………..51

Filtering Attributes ……………………………………………..52

Finding Attributes Using Regular Edit Attributes

Filtering Feature …………………………………………………53

Finding Attributes Using Advanced Edit

Attributes Filtering Feature ………………………………….53

ix Contents

Configuring Object Properties …………………………………………54

Changing Attribute Values of a Single Object ………..54

Changing Attribute Values of Multiple Objects ………54

Editing Selected Objects ……………………………………..55

Editing Similar Nodes or Links ……………………………56

The Model Attribute of an Object …………………………56

Promoting Object Attributes ……………………………………………57

Promoting an Object Attribute ……………………………..59

Unpromoting an Object Attribute …………………………60

Configuring Promoted Object Attributes

at the Simulation Level ………………………………………..60

Specifying Values for Promoted Attributes

at the Simulation Level ………………………………………..61

Configuring Promoted Attributes at the Subnet Level ………………………………………………………63

Using the Wildcard Option for Assigning Values to Multiple Promoted Attributes …………………………..64

Chapter 4  Configuring and Running a Simulation ………………………………………67

Simulation Statistics in OPNET ……………………………………….67

Statistic Collection Modes …………………………………..68

Deciding Which Statistics to Collect …………………….70

Selecting Simulation Statistics …………………………………………71

Choose Results Window ……………………………………..71

Selecting Simulation Statistics for a Single Specific Network Object………………………………………74

Selecting Simulation Statistics for the Whole Scenario ………………………………………………….74

Selecting Global Simulation Statistics …………………..74

Statistic Information and Data Collection Panes …….75

Statistic Draw Styles …………………………………………..76

Statistic Collection Modes …………………………………..76

Modifying Statistic Collection Properties ………………78

Configuring and Running a Simulation …………………………….79

Configure/Run DES Window: Simple Mode ………….80

Configure/Run DES Window: Detailed Mode ……….82

Simulation Sequence Editor …………………………………84

Configuring and Executing a Single Simulation Scenario ……………………………………………85

Configuring and Executing Multiple Simulation Scenarios through Manage Scenarios ……………………85

Setting Values for Promoted Attributes …………………86

Simulation Execution ………………………………………….87

Results Browser ……………………………………………………………..90

Source Pane of the Results Browser ………………………90

x Contents

Results Pane of the Results Browser ……………………..92

Preview and Presentation Panes of the Results Browser ………………………………………………….94

Analysis Panels…………………………………………………..96

Viewing Simulation Results with the Results Browser ………..97

Viewing Simulation Results for the Current Scenario ………………………………………………..97

Viewing Simulation Results for a Specific Object in the Network …………………………………………98

Viewing Simulation Results for Scenarios in This and Other Projects ……………………………………….98

Comparing Simulation Results……………………………..98

Adding New Statistics to Existing Graphs ……………..99

Finding Top Results …………………………………………….99

Viewing Results with the Time Controller ……………101

Manipulating Analysis Panels ………………………………………..102

Hiding/Showing Analysis Panels ………………………..102

Arranging Analysis Panels …………………………………103

Deleting Analysis Panels ……………………………………103

Converting Panels into Annotation Objects ………….103

Reloading Analysis Panels with New Results ……….105

Advanced Analysis Panel Properties ……………………………….106

Panel Area Pop-Up Menu …………………………………..107

Graph Area Pop-Up Menu …………………………………108

DES Log ……………………………………………………………………..110

Discrete Event Simulation Tab ……………………………111

Miscellaneous Tab …………………………………………….112

Chapter 5  Standard Applications …………………………………………………………….115

Modeling Traffic Sources in OPNET ………………………………115

Types of Traffic Source Models in OPNET ……………………..115

Explicit Traffic Models ………………………………………116

Background Traffic Models ………………………………..117

Hybrid Traffic Models ……………………………………….118

Including Applications in a Simulation Model ………………….118

Application ConfigUtility Object ……………………….120

Configuring Standard Applications……………………..122

Description of Standard Applications ……………………………..124

Database ………………………………………………………….124

E-mail ……………………………………………………………..127

FTP …………………………………………………………………128

HTTP ………………………………………………………………129

Print ………………………………………………………………..133

Remote Login …………………………………………………..134

xi Contents

Video Conferencing ………………………………………….135

Voice ……………………………………………………………….136

Using Symbolic Node Names …………………………………………140

Manually Configuring an Application’s Source Preferences ………………………………………………………140

Manually Configuring an Application’s Destination Preferences ……………………………………..142

Application Statistics …………………………………………………….143

Chapter 6  Advanced Traffic Generation Features ……………………………………..153

Introduction to Custom Applications ………………………………153

Configuring Tasks and Phases for Custom

Applications …………………………………………………………………156

Task ConfigUtility Object ………………………………….156

Specifying Task Definitions ……………………………….157

Specifying Phase Configurations ………………………..158

Summary: Configuring Tasks for Custom

Applications ……………………………………………………..165

Defining Custom Applications in OPNET ……………………….166

Example of Configuring Custom Applications in OPNET ……………………………………………………………………168

Explicit Packet Generation Sources ………………………………..172

Application Demands and Traffic Flows ………………………….175

Application Demands ………………………………………..176

Traffic Flow Demands ……………………………………….177

Baseline Loads …………………………………………………180

Custom Application Statistics ………………………………………..182

Statistics for Application and Traffic Demands ………………..183

Statistics for Explicit Packet Generation Sources and Baseline Loads ……………………………………………………….188

Chapter 7  Specifying User Profiles and Deploying Applications …………………189

User Profiles ………………………………………………………………..189

Specifying User Profiles ………………………………………………..189

Profile ConfigUtility Object ………………………………190

Defining a User Profile ………………………………………191

An Example of a Simple User Profile ………………….192

Configuring Application Behavior within a Profile …………………………………………………193

Application Behavior Attributes …………………………194

Profile Behavior Attributes …………………………………198

Configuring User Profiles …………………………………..200

Examples of Configuring User Profiles ……………………………200

xii Contents

Using the Application Deployment Wizard for Deploying User Profiles …………………………………………………205

Network Tree BrowserPanel ………………………………206

Application Deployment HintsPanel …………………..207

Dialog Box ControlsPanel …………………………………207

Application Deployment OperationsPanel ………….208

Deploy Applications Option ……………………………….209

Edit Destination Preferences Option ……………………212

Edit LAN Configuration Option …………………………212

Clearing Application Deployment……………………….213

Deploying User Profiles without Application

Deployment Wizard ………………………………………………………214

Configuring Client Nodes ………………………………….214

Configuring Server Nodes ………………………………….215

Specifying Destination Preferences …………………….217

Specifying Number of Clients in a LAN Object ……217

Specifying the Transport Protocol Used by an Application ………………………………………………….218

Common Mistakes in Profile Configuration and Application Deployment ………………………………………………..219

Chapter 8  Transport Layer: TCP and UDP Protocols …………………………………223

Introduction …………………………………………………………………223

Supported TCP Features ……………………………………………….224

TCP Configuration Attributes ………………………………………..227

Common Transport Layer Statistics ………………………………..230

Chapter 9  Network Layer: Introduction to the IP Protocol ………………………….235

Introduction …………………………………………………………………235

Basic IP Configuration Attributes …………………………………..236

Basic IP Configuration Attributes of an End Node Model ………………………………………………236

Basic IP Configuration Attributes

of a Core Node …………………………………………………239

Managing IP Addresses …………………………………………………244

IP Addresses and Masks ……………………………………244

Identifying Names of Interfaces Attached to a Link …………………………………………….245

 Common Mistakes in IP Address Configuration …..246

Auto-Assignment of IP Addresses ………………………247

Clearing IP Address Assignment ………………………..249

Identifying Interface with a Specified IP Address ……………………………………………………….250

Exporting IP Address Allocation ………………………..251

xiii Contents

Configuring Other IP Features ……………………………………….251

IP Compression ………………………………………………..252

Basic Configuration of Routing Protocols …………….253

Configuring Different Types of IP Interfaces ……….255

Configuring IP Load Balancing ………………………….257

Internet Control Message Protocol ………………………………….258

Specifying Ping Patterns ……………………………………258

Deploying IP Ping Demands with the ip_ping_trafficObject ……………………………………….260

Deploying IP Ping Demands Using the Protocols Menu…………………………………………………261

Ping Statistics …………………………………………………..262

Common IP Statistics, Tables, and Reports ……………………..263

IP Statistics ………………………………………………………263

Visualization and Configuration Reports ……………..263

Viewing Forwarding and Routing Tables……………..267

Chapter 10  Advanced IP Protocol Features ………………………………………………..271

Network Address Translation (NAT) ………………………………271

Overview of NAT ……………………………………………..271

Configuring NAT ……………………………………………..273

Specifying Address Pools ………………………………….273

Specifying Translation Rules ……………………………..275

Deploying Translation Rules on Gateway Interfaces …………………………………………………………276

IP Multicast …………………………………………………………………278

IP Multicast Features Supported in OPNET …………278

Overview of Steps for Deploying IP Multicast Traffic ……………………………………………….279

Defining Multicast Traffic ………………………………….279

Configuring Source Nodes …………………………………281

Configuring Destination Nodes …………………………..282

Configuring Router Nodes …………………………………284

Static-RP Mechanism ………………………….285

Auto-RP Mechanism …………………………..286

Bootstrap Mechanism ………………………….288

Other Multicast Configuration Parameters …………..289

Multicast Statistics and Reports ………………………….290

IPv6 ……………………………………………………………………………290

Overview of Supported IPv6 Features …………………290

IPv6 Addressing ……………………………………………….293

Configuring Traffic for IPv6 Networks ………………..295

Other IPv6 Options …………………………………………..296

IPv6 Statistics and Other Performance Evaluation Options ……………………………………………298

xiv Contents

Quality of Service …………………………………………………………299

Specifying Global QoS Profiles ………………………….301

Committed Access Rate Profiles …………..302

Custom Queuing Scheduler ………………….303

RED and WRED Configuration ……………305

FIFO Profiles ……………………………………..307

MWRR/MDRR/DWRR Profiles ………….307

Priority Queuing Profiles ……………………..309

WFQ Profiles ……………………………………..309

Specifying Local QoS Profiles ……………………………309

Traffic Classes and Traffic Policies ……….310

WFQ/DWFQ Profiles ………………………….313

Priority Queue Profiles and Custom Queue Profiles …………………………………….314

MDRR Profiles and DWRR Profiles ……..315

Policer Profiles ……………………………………315

RED/WRED Profiles …………………………..316

Deploying Defined QoS Profiles on an Interface ………………………………………………………317

Closing Remarks ………………………………………………319

QoS-Related Statistics ……………………………………….320

Chapter 11  Network Layer: Routing ………………………………………………………….321

Introduction …………………………………………………………………321

Deploying Routing Protocols in a Simulated Network …………………………………………………………..322

Configuring Routing Protocol Attributes ……………..325

Routing with RIP ………………………………………………………….326

Introduction to RIP……………………………………………326

Local RIP Configuration Attributes …………………….328

RIP Interface-Specific Configuration Attributes …………………………………………………………330

Configuring RIP Start Time ……………………………….332

RIP Simulation Efficiency Mode ………………………..332

Routing with OSPF ……………………………………………………….334

Introduction to OSPF…………………………………………334

OSPF Attributes ……………………………………………….335

Configuring OSPF Processes ……………………………..336

Specifying OSPF Configuration on Router Interfaces …………………………………………………………339

Configuring OSPF …………………………………………….340

Configuring Link Costs for OSPF Routing …………..340

Configuring OSPF Timers………………………………….343

Configuring OSPF Areas …………………………………..345

Configuring OSPFArea Border Routers ………………346

xv Contents

Configure the OSPF Start Time ………………………….347

OSPF Simulation Efficiency Mode ……………………..347

Common Routing Statistics ……………………………………………348

Viewing Routing Tables ………………………………………………..351

Chapter 12  Data Link and Physical Layers …………………………………………………355

Introduction …………………………………………………………………355

Deploying and Configuring Simulation Models with Data Link Layer Technologies ……………………………………….356

Link Model Attributes and Statistics ……………………………….356

Ethernet ………………………………………………………………………358

Token Ring ………………………………………………………………….360

Wireless LANs …………………………………………………………….363

WLAN Configuration Attributes ………………………..364

WLAN Statistics ………………………………………………370

MANET ………………………………………………………………………370

Specifying Node Mobility ……………………………………………..375

Defining a Node Trajectory ………………………………..376

Configuring a Mobility Profile ……………………………379

Using the Wireless Deployment Wizard ………………………….380

Laboratory Assignment #1: Introduction to OPNET …………………………………387

Laboratory Assignment #2: Simple Capacity Planning ……………………………..395

Laboratory Assignment #3: Introduction to Standard Applications…………..399

Laboratory Assignment #4: HTTP Performance ………………………………………405

Laboratory Assignment #5: Modeling Custom Applications ……………………..411

Laboratory Assignment #6:  Influence of the Maximum Transmission Unit

on Application Performance …………………………….419

Laboratory Assignment #7: Transport Protocols: TCP versus UDP ………….425

Laboratory Assignment #8: TCP Features ……………………………………………….431

Laboratory Assignment #9:  IP Addressing and Network Address

Translation …………………………………………………..439

Laboratory Assignment #10: Providing Quality of Service Support …………..447

Laboratory Assignment #11: Routing with RIP ………………………………………..455

Laboratory Assignment #12: Routing with OSPF ……………………………………..459

Laboratory Assignment #13: Ethernet ……………………………………………………..465

Laboratory Assignment #14: Wireless Communication …………………………….473

این کتاب به زبان انگلیسی می باشد.

باکس دانلود

دانلود سرفصل های کتاب با حجم 2.5 مگابایت

[purchase_link id=”2747″ style=”button” color=”gray” text=”خرید”]

  • رمز : www.iranidata.com
  • کانال تلگرام ایرانی دیتا
  • 15 - تلگرام

    ارسال دیدگاه

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.