عناوین سر فصل ها یا پودمان ها برای این درس تخصصی شرح زیر است :

فصل یا پودمان 1 : حسابداری پرداخت‌ها

فصل یا پودمان 2 : حسابداری دریافت‌ها

فصل یا پودمان 3 : تحریر دفاتر قانونی

فصل یا پودمان 4 : حسابداری امور مرتبط با تنخواه‌گردان

فصل یا پودمان 5 : حسابداری تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی

این پست آموزشی و دبیرستانی از سایت ایرانی دیتا به دانلود رایگان با لینک مستقیم کتاب حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی در قالب فایل پی دی اف اختصاص یافت .