خانه » دانشنامه » آموزشی » رشته حسابداری » دریافت موضوعات ارائه شده پروپوزال و پایان نامه رشته حسابداری

دریافت موضوعات ارائه شده پروپوزال و پایان نامه رشته حسابداری

امتیاز شما به این پست !

payanname - دریافت موضوعات ارائه شده پروپوزال و پایان نامه رشته حسابداری

دریافت موضوعات ارائه شده پروپوزال و پایان نامه رشته حسابداری

یکی از مهم ترین و یا شاید دشوارترین کار در نوشتن پایان نامه رشته حسابداری و مدیریت مالی انتخاب موضوع پایان نامه است. برای کمک به دانشجویان حسابداری و مدیریت مالی در انتخاب موضوع پروپوزال (طرح پیشنهادی پایان نامه) و پایان نامه در این پست از سایت ایرانی دیتا بیش از 300 موضوع پایان نامه های ارائه شده را قرار دادیم . شما دانشجویان محترم رشته حسابداری و مدیریت مالی می توانید این موضوعات را خوب خوانده و به عنوان یک الگو از آن بهره مند شوید .

شما دانشجویان می توانید برای دریافت افته خاص (کیس استادی) در حسابداری از اینجا اقدام کنید .

دریافت موضوع پایان نامه و پروپوزال در رشته حسابداری و مدیریت مالی

بسمه تعالی

موضوعات پایان نامه هاي ارائه شده کارشناسی ارشد

 1. مقایسه توان تبیین معیارهاي سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد
 2. ارایه مدل براي پیش بینی عملکرد (مالی و بازار) شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالی منتشره
 3. بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادي و کیفیت گزارش گري مالی
 4. بررسی رابطه بین سهامداران نهادي کوتاه مدت و بلندمدت و مدیریت سود فزاینده شرکتها
 5. بررسی رابطه بین کیفیت افشا (قابلیت اتکا و به موقع بودن) و مدیریت سود
 6. بررسی رابطه بین کیفیت سود و افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 7. بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه هاي اصول راهبري در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس تهران
 8. بررسی رابطه بین مالکیت نهادي سهام و مدیریت سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 9. بررسی رابطه بین مالکین نهادي و محتواي اطلاعاتی سود

10 . بررسی رابطه بین معیارهاي نقدشوندگی سهام و بازده سالانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

توبین و ارزش افزوده اقتصادي پالایش شده در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران Q 11 . بررسی رابطه بین نسبت

12 . بررسی رابطه بین نسبت هاي مالی و نرخ بازده سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

13 . ارایه مدلی براي گزارش گري مالی در بازار سرمایه کشورهاي اسلامی؛ نمونه مورد ایران

14 . بررسی رابطه بین نسبت هاي نقدینگی سنتی و نسبت هاي حاصل از صورت جریان وجوه نقد جهت ارزیابی تداوم فعالیت شرکت ها

15 . بررسی رابطه بین نظام راهبري و عملکرد مالی شرکت ها

16 . بررسی رابطه بین نوع صنعت، سهم بازار و فشردگی سرمایه با پایداري سودهاي غیرعادي در شرکت هاي بورسی

17 . بررسی رابطه بین هزینه هاي سیاسی و محافظه کاري (فرضیه سیاسی) در بورس اوراق بهادار تهران

18 . بررسی رابطه بین ویژگی هاي کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادي

19 . بررسی رابطه جریانهاي نقد عملیاتی، سود عملیاتی و ارزش افزوده اقتصادي با ثروت ایجاد شده براي سهامداران

20 . بررسی رابطه حمایت سیاسی دولت و ساختار سرمایه شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

21 . بررسی رابطه ریسک نظام مند و رشد سود شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

22 . بررسی رابطه ساختار سرمایه با سودآوري شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تاکید بر نوع صنعت)

23 . بررسی رابطه سازوکارهاي نظام راهبري شرکت و هزینه هاي نمایندگی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 24 . ارتباط بین نظام راهبري و کیفیت سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

و متغیرهاي کلان اقتصادي P/E 25 . بررسی رابطه ضریب

26 . بررسی رابطه مالکیت و کیفیت سود در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

27 . بررسی رابطه مدیریت سود مبتنی بر کل اقلام تعهدي اختیاري و برخی از ابزارهاي نظام راهبري شرکتی در شرکتهاي پذیرفته شده در

بورس اوراق بهادار تهران

28 . بررسی رابطه میزان سهام شناور آزاد با نرخ بازده سهام شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران

29 . بررسی رابطه کیفیت سود با واکنش بازار به افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده هاي نقدي سهامداران

30 . بررسی رفتار سود حسابداري با استفاده از سري هاي زمانی باکس – جنکینز

31 . بررسی روابط بین نسبت هاي مالی و قیمت سهام در صنایع کانی هاي غیر فلزي

و ARCH 32 . بررسی روابط تجربی بین بازده سهام، تغییر بازده و حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل هاي GARCH

33 . بررسی روابط خطی و غیرخطی بین نسبت هاي مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

34 . بررسی روش هاي افزایش شفافیت اطلاعاتی بازار سرمایه ایران و انتخاب روشی بهینه با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی مورد:

بورس اوراق بهادار تهران

35 . ارتباط خطاي پیش بینی سود مدیریت و اقلام تعهدي

36 . بررسی روش هاي سود باقی مانده، جریان نقد تنزیل شده و تعدیل سود در تعیین ارزش منصفانه شرکت در بازار سرمایه

37 . بررسی روش هاي مختلف تخمین بتا در بورس اوراق بهادار تهران

38 . بررسی زمان مقیاس مدل قیمت گذاري دارایی سرمایه اي از طریق تبدیل موجک

39 . بررسی ساختار سرمایه و منابع مالی بانک کشاورزي و ارایه راه کارهایی مناسب جهت بهینه کردن آن

40 . بررسی ساختاري قابلیت پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

41 . بررسی سودمندي اطلاعات جریان هاي نقدي، سودآوري و سود تقسیمی (آزمون تجربی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق

بهادار تهران)

1374- 42 . بررسی عملکرد شرکت هاي سرمایه گذاري پذیرفته شده در بورس تهران در دوره 1380

43 . بررسی عوامل موثر بر پیاده سازي موفق سیستم هاي اطلاعاتی حسابداري در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

44 . بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیري سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

45 . بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیري سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

46 . ارتقاي تبیین بازده مورد انتظار مدل سه عاملی فاما و فرنچ با استفاده از بهره وري سرمایه

47 . بررسی عوامل موثر بر معضلات و تنگناهاي مالی شرکت هاي تعاونی فعال استان کردستان

48 . بررسی عوامل موثر بر نقدشوندگی قراردادهاي آتی در بورس کالاي ایران

49 . بررسی عوامل موثر بر نگهداري موجودي هاي نقدي در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

50 . بررسی عکس العمل بیش از اندازه سرمایه گذاران به الگوهاي عملکرد گذشته شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

51 . بررسی فرایند تغییر برنامه درسی و پیشنهاد یک برنامه درسی نوسازي شده براي دوره کارشناسی رشته حسابداري

52 . بررسی کاربرد ابزارهاي حسابداري مدیریت توسط مدیران شرکت هاي تولیدي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

53 . بررسی کاربرد مدل سري زمانی چند متغیري در پیش بینی جریانهاي نقدي عملیاتی: مقایسه تئوري با شواهد تجربی

54 . بررسی کاربرد مدل هاي پیش بینی ورشکستگی آلتمن و فالمر در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

55 . بررسی کاربردي الگوهاي پیش بینی ورشکستگی زیمسکی و شیراتا در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

56 . بررسی محتواي اطلاعاتی اقلام حسابداري مندرج در صورت هاي مالی و ارایه مدلی جهت پیش بینی سود

AHP و QFD 57 . ارتقاي کیفیت خدمات امور مالی با به کارگیري

58 . بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

59 . بررسی مربوط بودن سود حسابداري، ارزش دفتري و گردش وجوه نقد عملیاتی و سرمایه گذاري در مدل هاي ارزشیابی مبتنی بر

قیمت

60 . بررسی مقایسه اي توانایی پیش بینی اطلاعات صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم و روش غیرمستقیم

61 . بررسی مقایسه اي رتبه بندي شرکت هاي برتر بر اساس نسبت هاي سودآوري و شاخص هاي بورس اوراق بهادار تهران

62 . بررسی موانع استفاده از حسابداري تورمی در ایران

مورد مطالعه استان اصفهان) (GFS) ( 63 . بررسی موانع استقرار سیستم آمارهاي مالی دولت

64 . بررسی موانع به کارگیري سیستم هزینه یابی هدف در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

65 . بررسی میزان ارتباط سود و ارزش دفتري با ارزش بازار سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

66 . بررسی میزان استفاده مدیران شرکت ها از نظریه اختیارات سرمایه گذاري

67 . بررسی میزان رعایت استانداردهاي حسابداري ایران، مقررات بورس و قانون تجارت در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تهران

68 . ارزش افزوده اقتصادي در شرکت هاي تصاحب شده در بورس اوراق بهادار تهران

69 . بررسی میزان مربوط بودن اجزاي سود حسابداري و جریان هاي نقدي عملیاتی با بازده سهام

70 . بررسی میزان مربوط بودن اجزاي نقدي و تعهدي سود حسابداري به ارزش بازار شرکت

71 . بررسی نحوه تخصیص اعتبارات بودجه با استفاده از مدل برنامه ریزي آرمانی مطالعه موردي: استان فارس

72 . بررسی نحوه توزیع آماري نسبت هاي مالی در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

73 . بررسی نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار به عنوان یک متغیر جایگزین ریسک با استفاده از رویکرد اهرمی

74 . بررسی نقدشوندگی سهام در زمان انتشار گزارشهاي مالی در بورس اوراق بهادار تهران

75 . بررسی نقش اطلاعات حسابداري در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

76 . بررسی نقش تخصص حسابرس در صنعت بر مدیریت واقعی سود و عملکرد عملیاتی آتی

77 . بررسی نقش سود حسابداري و جریانهاي نقدي در سنجش عملکرد شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

78 . بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام

79 . ارزیابی تاثیر ساز و کار نظارتی راهبري شرکتی بر عملکرد شرکت هاي پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران

80 . بررسی نقش مدیریت اقلام تعهدي در نقد شوندگی سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

81 . بررسی نگرش مدیران بانک هاي خصوصی ایران نسبت به سنجش سودآوري مشتري

82 . بررسی نگرش مدیران واحدهاي تولیدي استان چهارمحال و بختیاري نسبت به سودمندي اطلاعات حسابداري صنعتی

83 . بررسی نگرش مدیران واحدهاي صنعتی فارس نسبت به حسابداري صنعتی

84 . بررسی نوع مدیریت سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

85 . بررسی هموارسازي سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

86 . بررسی هموارسازي سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از استاندارد حسابداري شماره 15

(حسابداري سرمایه گذاري ها)

87 . بررسی و آزمون رفتار توده وار سرمایه گذاران با استفاده از انحرافات بازده سهام از بازده کل بازار در بورس اوراق بهادار تهران طی

سال هاي 1380 تا 1384

88 . بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدي

89 . بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندي معیارهاي حسابداري عملکرد

90 . ارزیابی تصمیم هاي سرمایه گذاري و رابطه آن با پایداري سود مطالعه موردي شرکت هاي پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

91 . بررسی و تبیین نیازها و اولویت هاي اطلاعاتی مدیران در تصمیمات پروژه هاي بلند مدت

92 . بررسی و تعیین عوامل موثر بر همسان سازي سیستمهاي اطلاعاتی حسابداري از دیدگاه مدیران شرکتهاي صنعتی کوچک و متوسط

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

93 . بررسی واکنش سهامداران بر اثر اعلان سود نقدي هر سهم در شرایط رکود و رونق در بورس اوراق بهادار تهران

94 . بررسی واکنش سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به جنبه هاي پایداري اقلام تعهدي

95 . بررسی وجود پدیده بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون نسبت واریانس

96 . بررسی وجود محافظه کاري در گزارش گري مالی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

97 . بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکا اطلاعات در ارزیابی کیفیت سود شرکت ها

توبین و مقایسه آن با سایر معیارهاي ارزیابی عملکرد مدیران در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق Q 98 . بررسی کاربرد نسبت

بهادار تهران

در پیش بینی بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت هاي P/B و P/E توبین و مقایسه آن با نسبت هاي Q 99 . بررسی کاربرد نسبت

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

100 . پژوهشی تجربی پیرامون روش هاي تحلیلی آماري در حسابرسی

101 . ارزیابی توانمندي اجزاي نقدي و تعهدي سود در پیش بینی سود غیرعادي و تعیین ارزش شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق

بهادار تهران

102 . پیش بینی بحران مالی شرکت ها با استفاده از مدل مبتنی بر تابع تفکیکی خطی

103 . پیش بینی درماندگی مالی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه هاي بیز

104 . پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی

105 . پیش بینی مخاطره پرتفوي بهینه در سهام شرکتهاي پذیرفته شده بورس اوراق بهادار بدون توجه به روحیه سرمایه گذار

(XBRL) 106 . پیش نیازهاي پیاده سازي زبان توسعه پذیر گزارش گیري کسب و کار

107 . تئوري اخلاقی و تاثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار حسابرسان مستقل

108 . تئوري هاي پرداخت سود، پیام دهی و عملکرد عملیاتی شرکت متعاقب تغییرات سود نقدي

109 . تاثیر ارایه اطلاعات حسابداري اجتماعی بر تصمیم گیري سرمایه گذاران

110 . تاثیر ارایه صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیري هاي استفاه کنندگان صورت هاي مالی

111 . تاثیر افزایش تدریجی اهرم مالی، میزان جریان نقدي آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکت هاي پذیرفته شده در بورس

112 . آثار هموارسازي سود بر محتواي اطلاعاتی آن در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

113 . ارزیابی رابطه بین ساختار مالکیت شرکت و سیاست هاي سود سهام در ایران

114 . تاثیر افزایش سود تقسیمی بر رفتار سرمایه گذاران

115 . تاثیر اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوري بر ارزش آتی شرکت

116 . تاثیر تجربه و پیچیدگی موضوعات حسابرسی بر قضاوت حسابرس

117 . تاثیر ترکیب سهامداران بر بازدهی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

118 . تاثیر تغییرپذیري سودهاي عملیاتی و اندازه شرکت بر روي قابلیت پیش بینی مدل هاي تعهدي و نقدي

119 . تاثیر چرخه عمر شرکت و محافظه کاري بر ارزش شرکت

120 . تاثیر چرخه عمر شرکت بر میزان مربوط بودن معیارهاي ریسک و عملکرد

121 . تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

122 . تاثیر سازه هاي اجتماعی قانون گرایی، اطمینان طلبی، سطح تحصیلات، فردگرایی، جنسیت، رشته تحصیلی و سابقه هاي کاري بر

افشاگري مالی

123 . تاثیر مالکیت نهادي بر عملکرد مالی گذشته و آتی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

124 . ارزیابی روند بازدهی سهام شرکتهاي خصوصی سازي شده از طریق بورس اوراق بهادار

125 . تاثیر متغیرهاي رشد اقتصادي و آزادي اقتصادي بر عدم شفافیت سود

(P.E) 126 . تاثیر محافظه کاري بر پایداري سود و نسبت قیمت به سود

127 . تاثیر محافظه کاري حسابداري بر پایداري و توزیع سود

128 . تاثیر مدیریت سود بر میزان مربوط بودن سود و ارزش دفتري با ارزش بازار سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تهران

129 . تاثیر نحوه ارایه صورت جریان وجوه نقد بر قضاوت هاي سرمایه گذاران حرفه اي

130 . تاثیر هموار سازي سود بر بازده سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

131 . تاثیر ویژگی هاي موسسه حسابرسی و صاحب کار بر حق الزحمه حسابرسی

132 . تاثیر کیفیت اقلام تعهدي بر هزینه سرمایه سهام عادي

133 . تبیین توان درجه اهرم اقتصادي جهت آزمون ضریب حساسیت و سنجش عملکرد شرکت (مطالعه موردي: شرکت ایران خودرو

دیزل)

134 . تبیین مدل معادلات ساختاري عوامل مالی موثر بر شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

و بررسی رابطه آن با مدل با بازده سهام CVA 135 . ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت هاي پذیرفته شده در بورس تهران با مدل

136 . تبیین نیازها و اولویت هاي تحقیقاتی حسابداري ارایه الگویی جهت همسویی تحقیقات، آموزش و عمل

137 . تجزیه و تحلیل رفتار جمعی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل فضاي حالت

138 . تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران با استفاده از روش همجمعی

139 . تحلیلی نظري پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگویی

مورد مطالعه: شرکت هاي پذیرفته (DEA) ( 140 . تعیین ساختار بهینه سرمایه در سطح صنایع با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها

شده در بورس اوراق بهادار تهران)

141 . تعیین شاخص هاي ارزیابی عملکرد و بررسی قابلیت هاي سیستم حسابداري دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به منظور تحقق

پاسخ گویی مالی و عملیاتی

در ارتباط با بازده سهام در شرکت هاي تولیدي پذیرفته P/E 142 . تعیین محتواي اطلاعاتی نسبی و فزاینده ارزش افزوده نقدي و نسبت

شده در بورس اوراق بهادار تهران

143 . تعیین مدل بهینه پیش بینی جریان هاي نقدي عملیاتی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

144 . تعیین میزان بهینه سرمایه گذاري در بازار بورس اوراق بهادار با رویکرد ارزش در معرض ریسک

145 . تغییر حسابرس مستقل و شفافیت اطلاعاتی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

146 . ارزیابی کارایی الگوهاي پیش بینی بحران مالی براي شرکت هاي ایرانی

147 . تفکیک سود و پیش بینی جریان هاي نقدي عملیاتی آتی

148 . تمرکز مالکیت و کیفیت سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

149 . توانایی سود و جریان هاي نقدي عملیاتی در توضیح ارزش ذاتی تحقق یافته سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تهران

150 . توانایی نسبتهاي مالی در کشف تقلب در گزارشگري مالی: تحلیل لاجیت

151 . توجیه تصمیمات در برنامه ریزي حسابرسی

152 . چارچوب ریاضی گزینش سبد سهام با اهداف چندگانه

153 . چالش ها، موانع و ساز و کارهاي نظام هاي بودجه ریزي در آموزش عالی: مطالعه موردي: دانشگاه تهران

154 . حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت ها

155 . حسابداري مازاد تمیز: رابطه ارزشی سود و ارزش دفتري

156 . دانش و مهارتهاي مورد نیاز براي دانش آموختگان مقطع کارشناسی حسابداري دیدگاه استادان دانشگاه، شاغلان در حرفه و

دانشجویان حسابداري (بررسی موردي: استان آذربایجان غربی)

157 . ارزیابی کارایی متغیرهاي مالی و متغیرهاي اقتصادي در پیش بینی بحران مالی شرکت ها (مورد مطالعه شرکت هاي پذیرفته در بورس

اوراق بهادار تهران)

158 . رابط میان برخی ساز و کارهاي حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی درشرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

توبین و معیارهاي ارزیابی عملکرد شرکت ها در ایران Q 159 . رابطه

160 . رابطه ارزش افزوده اقتصادي و نسبت هاي سودآوري با ارزش افزوده بازار شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

161 . رابطه اقلام تعهدي اختیاري با وجه نقد عملیاتی، بازده سهام و کارایی سرمایه گذاري دارایی هاي سرمایه اي در شرکت هاي پذیرفته

شده بورس اوراق بهادار تهران

162 . رابطه برخی از ابزارهاي نظارتی راهبري شرکت و معیارهاي اقتصادي و مالی ارزیابی عملکرد

163 . رابطه بین افشاي اختیاري و مدیران غیرموظف

(1384- 164 . رابطه بین سود حسابداري و جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک: بورس اوراق بهادار تهران ( 1378

165 . رابطه بین سود هر سهم، سود تقسیمی و سرمایه گذاري در شرکت هاي پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

166 . رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاري در گزارشگري مالی

1377 – 167 . رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدي در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال هاي 1381

168 . ارزیابی کیفیت سودآوري شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مورد صنایع شیمیایی و دارویی)

169 . رابطه بین معیارهاي ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادي خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران

170 . رابطه بین نسبت هاي سود آوري و بازده سهام در بازار بورس تهران

171 . رابطه تامین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

172 . رابطه تدوین استانداردهاي حسابداري با کیفیت اطلاعات حسابداري

173 . رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت ها

174 . رابطه قراردادهاي بدهی و اندازه شرکت با محافظه کاري در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

175 . رابطه کیفیت اقلام تعهدي و هزینه سرمایه در ایران

176 . رابطه کیفیت سود و درج نام شرکت ها در فهرست نرخ هاي بورس اوراق بهادار تهران

177 . رابطه نوع مالکیت نهادي و حسابداري محافظه کارانه

178 . رابطه کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

179 . ارزیابی مدلها و روشهاي سنجش و ارزشگذاري سرمایه هاي فکري شرکت ها

180 . راهبرد سرمایه گذاري در سهام بر اساس کوچ ارزشی – رشدي در بورس اوراق بهادار تهران

181 . رویکردهاي تصمیم گیري اخلاقی مدیران مالی شرکت ها

RFM بر اساس مدل (CLV) 182 . سنجش ارزش دوره زندگی مشتري

183 . سنجش سرمایه فکري و بررسی رابطه آن با بازده مالی شرکت ها

184 . سنجش سرمایه فکري و بررسی رابطه میان سرمایه فکري و ارزش بازار سهام شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران

185 . سود، قیمت سهم، و ارزشیابی مبتنی بر اختیار

186 . سودمندي ارزش افزوده در پیش بینی سود حسابداري شرکت هاي تولیدي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال هاي

1375 -81

187 . سودمندي استفاده از روش هاي تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادر تهران

188 . سودمندي اقلام صورت هاي مالی در پیش بینی زمان لازم براي حسابرسی شرکت

189 . سودمندي حسابرسی دیوان محاسبات کشور ایران از دیدگاه مدیران مالی

190 . ارزیابی مقایسه اي سودآوري اعتبارات بانکی عقود اسلامی به روش بهایابی بر مبناي فعالیت و روش بهایابی سنتی: مورد بانک توسعه صادرات ایران

191 . سودمندي حسابرسی مستقل صورت هاي مالی

192 . سودمندي متغیرهاي بنیادي در پیش بینی رشد سود

193 . سودمندي متغیرهاي حسابداري در پیش بینی ریسک سیستماتیک شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

194 . شناسایی عوامل مالیاتی موثر بر مزیت استفاده از بدهی براي تامین مالی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

195 . شناسایی عوامل موثر بر بازده غیرعادي سهام در زمان عرضه اولیه به عموم در شرکت هاي پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

196 . شناسایی موانع استقرار بودجه عملیاتی در دانشگاه تهران

197 . شناسایی نوع اظهار نظر حسابرسان با استفاده از شبکه هاي عصبی

198 . طراحی الگوي تاثیر فناوري اطلاعات برسنجه هاي عملکرد مالی با رویکرد فرا تحلیل

199 . طراحی مدل برنامه ریزي آرمانی سرمایه گذاري صنعت بیمه ایران: مطالعه موردي

200 . علل عدم استفاده از صورتهاي مالی تلفیقی در تصمیم گیري مدیران

201 . ارزیابی میزان همبستگی بین ارزش افزوده اقتصادي، سود خالص و سود عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکت هاي پذیرفته شده در

بورس اوراق بهادار تهران

202 . عوامل افزاینده استقلال حسابرس مستقل

203 . عوامل کاهنده استقلال حسابرس مستقل

204 . عوامل موثر بر جذابیت بورس اوراق بهادار مطالعه موردي: بورس اوراق بهادار تهران

205 . عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان

206 . فاصله انتظاراتی بین حسابرسان و استفاده کنند گاه از نقش اعتبار دهی حسابرسان مستقل

207 . فرآیند شکل گیري قیمت ها در بورس تهران – رویکرد ریزساختاري

208 . قیمت گذاري عرضه هاي عمومی اولیه: ترکیب شبکه هاي عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

209 . کاربرد تئوري اطلاعات در تعیین ریسک سیستماتیک مطالعه موردي: شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

210 . کاربرد ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از نسبت هاي مالی

211 . کیفیت اقلام تعهدي و سود با تاکید بر نقش خطاي برآورد اقلام تعهدي

212 . ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادي در بورس اوراق بهادار تهران

213 . کیفیت اقلام تعهدي و مانده وجه نقد

214 . کیفیت سود و بازده سهام شرکت ها

215 . گزارشگري مالی برحسب قسمت هاي مختلف واحد تجاري: آزمایش تجربی بار اطلاعاتی و زمینه یابی کاربردها و محدودیت ها در

ایران

216 . گزینش مدلی کارآمد براي پیش بینی جریان هاي نقدي بر اساس مقایسه مدل هاي مربوط در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس

1378 – اوراق بهادار تهران 1384

217 . محاسبه کیفیت سود بر اساس سرمایه گذاري در دارایی هاي سرمایه اي و نیروي کار و رابطه آن با پایداري سود در شرکت هاي

پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

218 . محافظه کاري

به عنوان دو معیار ارزیابی محافظه کاري MTB 219 . محافظه کاري در گزارشگري مالی: بررسی رابطه عدم تقارن زمانی سود و

220 . محتواي اطلاعاتی اجزاي تشکیل دهنده صورت سود و زیان و صورت جریان وجه نقد

221 . محتواي اطلاعاتی جریان هاي نقدي و تعهدي در بازار سرمایه ایران

222 . محتواي اطلاعاتی جزء غیرعملیاتی سود حسابداري در رابطه با پیش بینی سود و ارزش گذاري حقوق صاحبان سهام

223 . آزمون تجربی فرضیه پیام رسانی سود نقدي در بورس اوراق بهادار تهران

224 . ارزیابی واکنش کمتر از حد مورد انتظار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

225 . محتواي اطلاعاتی داده هاي ارزش افزوده : مطالعه موردي ایران

226 . محتواي اطلاعاتی کسري ذخایر مورد اشاره در گزارش حسابرسی

227 . محدودیت هاي مالی داخلی و خارجی و رابطه آن با سرمایه گذاري دارایی هاي سرمایه اي در شرکت هاي پذیرفته شده بورس اوراق

بهادار تهران

228 . مخارج سرمایه اي، اقلام تعهدي و بازده سهام

229 . مدل هاي ارزیابی و کفایت آن در پیش بینی قیمت هاي سهم

230 . مطالعه تجربی معیارهاي عملکرد مبتنی بر ارزش، رضایت سهامدار و قیمت سهام

231 . مقایسه ارتباط تغییرات درآمد هر سهم و تغییرات بازده حقوق صاحبان سهام با تغییرات بازده سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس

اوراق بهادار تهران

232 . مقایسه انواع تحلیل هاي رگرسیونی براي داده هاي حسابداري

233 . مقایسه تحلیلی کاربرد رویکرد دستوري و رویکرد اثباتی در فرآیند نظریه پردازي در حوزه معرفتی حسابداري

234 . مقایسه توانایی جریان هاي نقدي و اقلام تعهدي در پیش بینی جریان هاي نقدي آتی

235 . ارزیابی ویژگی هاي کیفی سیستم اطلاعاتی حسابداري (مطالعه موردي: شرکت پتروشیمی بندرامام)

236 . مقایسه سود و جریانات نقدي به عنوان معیارهایی براي ارزیابی عملکرد شرکت: بررسی نقش اقلام تعهدي

237 . مقایسه قدرت توضیحی مدل هاي ارزیابی سود باقیمانده و رشد غیرعادي سود در تعیین ارزش شرکت ها

238 . مقایسه و ارزیابی روش هاي سنجش کارایی شعب کارایی شعب بانک و ارایه الگوي مناسب

(XBRL) 239 . مقدمه اي بر زبان توسعه پذیر گزارشگري بازرگانی

240 . مولفه هاي توانمندسازي موسسات ارایه کننده خدمات ماپ مالی در فضاي کسب و کار ایران

241 . نقد بهاي تاریخی

242 . نقش اقلام تعهدي اختیاري در مدیریت سود شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

243 . نقش حسابرسان مستقل در کاهش اقلام تعهدي اختیاري

1370– 244 . نقش سود، ارزش دفتري، و اختیار واگذاري در ارزشیابی حق مالکانه در شرکت هاي تولیدي پذیرفته شده در بورس تهران 1383

245 . نقش عوامل نقد شوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

246 . استفاده از اطلاعات تاریخی مالی و غیرمالی جهت تفکیک شرکت هاي موفق از ناموفق

247 . نقش کمیته حسابرسی و بررسی موانع ایجاد و به کارگیري آن در ایران

248 . نقش گروه هاي مرجع در ترغیب افراد به سرمایه گذاري در بورس اوراق بهادار (مطالعه موردي :بورس اوراق بهادار اصفهان)

249 . نقش هموارسازي سود بر محتواي اطلاعاتی سودها در خصوص پیش بینی سوهاي آتی

( 250 . نگرش مدیران درباره افشاي اطلاعات حسابداري اجتماعی: شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( 1386

مطالعه QFD: 251 . نیازسنجی آموزشی سازمان بر اساس خواسته هاي مشتریان، با رویکرد بهبود بهره وري توسط بکارگیري تکنیک

موردي شرکت ستکام

252 . نیازها و اولویت هاي آموزشی حسابداري مدیریت: فاصله ادراکی بین دانشگاهیان و شاغلین در حرفه حسابداري

253 . هزینه حقوق صاحبان سهام و متغیر هاي حسابداري محرك ریسک

254 . هزینه هاي نمایندگی و قیمت گذاري خدمات حسابرسی مستقل

255 . همسنجی بازده و ریسک فرصت هاي جایگزین سرمایه گذاري در ایران

256 . وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

257 . استفاده از ویژگی هاي کیفی اطلاعات مالی در ارزیابی کیفیت سود

258 . ویژگی هاي غیرمالی موثر بر کیفیت گزارشگري مالی در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

259 . کاربرد الگوریتم ژنتیک در تعیین ساختار بهینه سرمایه شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

260 . کاربرد بهره گیري از تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران (رویکردي بر میانگین متحرك)

261 . کاربرد روش هاي تحلیلی در حسابرسی صورت هاي مالی

262 . کاربرد نسبت هاي نقدینگی، جریان نقدي و حسابداري تعهدي در پیش بینی جریان نقدي عملیاتی آتی شرکت هاي پذیرفته شده در

بورس اوراق بهادار تهران

263 . کیفیت سود، اطلاعات حسابداري و مخارج سرمایه اي

مورد بانک رفاه ABC: 264 . امکان سنجی طراحی مدل محاسبه بهاي تمام شده سپرده هاي بانکی به روش

265 . امکان سنجی تحول در نظام حسابداري و گزارشگري مالی دانشگاه هاي دولتی ایران

266 . انتخاب پرتفوي با استفاده از سه معیار میانگین بازدهی، انحراف معیار بازدهی و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران

267 . انتخاب سبد سرمایه ریسکی با استفاده از شبکه هاي عصبی

268 . اندازه گیري کارایی نسبی شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (شاخص هاي تکنولوژي

اطلاعات)

UNPERF در برابر : UNQUAL 269 . اندازه گیري کیفیت خدمات در دانشگاه هاي ایران

270 . آزمون ساختار خطی اطلاعات در مدل اولسن

271 . اهمیت مساله مسیر یابی در کاهش بهاي تمام شده محصول مطالعه موردي: شرکت ذوب آلیاژ

ARDL 272 . برآورد رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام صنعت واسطه گري هاي مالی با متغیرهاي کلان پولی با استفاده از روش

273 . برآورد قیمت عرضه هاي عمومی اولیه با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی

274 . بررسی اثر خدمات و میزان حق الزحمه هاي غیر حسابرسی موسسات حسابرسی بر استقلال حسابرس

275 . بررسی اثر قراردادهاي بدهی، هزینه هاي سیاسی، طرح هاي پاداش، و مالکیت بر مدیریت سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس

اوراق بهادار تهران

 .

276 . بررسی ارتباط برخی از مکانیزم هاي نظام راهبري شرکتی با نقدشوندگی بازار

277 . بررسی ارتباط بین الگوي سودهاي افزایشی با ضریب قیمت به سود و ویژگی هاي شرکت هاي داراي الگوي سودهاي افزایشی

278 . بررسی ارتباط بین تغییرات سهم بازار با ارزش گذاري عایدات و فرصت هاي رشد آتی شرکت ها

279 . بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تاکید بر نقش ارقام تعهدي در بورس اوراق بهادار تهران

280 . بررسی ارتباط بین هموارسازي سود با اندازه شرکت و نوع صنعت در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

281 . آزمون عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورت هاي مالی

282 . بررسی ارتباط بین هموارسازي سود و درماندگی مالی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

283 . بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادي، سود قبل از بهره و مالیات، جریان نقدي فعالیت هاي عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکت

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

284 . بررسی ارزش هاي فرهنگی در ایران و امکان دستیابی به هدف ارایه به نحو مطلوب استاندارد هاي بین المللی حسابداري

285 . بررسی امکان به کارگیري راهبرد معاملاتی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

286 . بررسی انگیزه هاي مدیریت سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مورد صنایع نفتی، شیمیایی و فلزي)

287 . بررسی انگیزه هاي هموارسازي سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

288 . بررسی اهمیت و ضرورت گزارش سود و زیان جامع در ایران

و روش خرید و نگهداري در بورس اوراق بهادار تهران DSMA 289 . بررسی بازدهی حاصل از به کارگیري روش هاي

290 . بررسی برتري سود جامع نسبت به سود خالص براي ارزیابی عملکرد شرکت

291 . بررسی پایداري خط مشی تقسیم سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

292 . اثر تغییر حد قیمت بر حجم معاملات و نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

293 . بررسی تاثیر استراتژي هاي سرمایه در گردش بر بازده سهام

294 . بررسی تاثیر اقلام تعهدي بر کیفیت سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

295 . بررسی تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاري در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

296 . بررسی تاثیر ثبات در معیارهاي مالی گذشته شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر عکس العمل بیش از اندازه

سرمایه گذاران به این معیارها

297 . بررسی تاثیر خبر تجزیه سهام و سهام جایزه بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

(81- 298 . بررسی تاثیر دوره سرمایه گذاري بر عملکرد شرکت هاي سرمایه گذاري پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دوره زمانی 85

299 . بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیات مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

300 . بررسی تاثیر سازه ها و متغیرهاي تاخیري بر ساختار سرمایه شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

301 . بررسی تاثیر سرمایه فکري بر عملکرد شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

302 . بررسی تاثیر عوامل داخلی شرکت ها بر چگونگی شکل گیري ساختار سرمایه شرکت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران

303 . اثر خصوصیات کیفی مرتبط با محتواي اطلاعات بر کیفیت سود

304 . بررسی تاثیر عوامل سرپرستی بر رضایت شغلی حسابرسان و انگیزه آ ن ها براي تداوم همکاري با موسسات حسابرسی

305 . بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر ارزیابی حسابرسان از کنترل داخلی و تعیین ریسک کنترل

306 . بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزش هاي حسابداري در ایران (آزمون تجربی مدل گري)

307 . بررسی تاثیر فناوري اطلاعات بر ویژگی هاي کیفی اطلاعات حسابداري

308 . بررسی تاثیر متغیرهاي حسابداري بر بازده غیر عادي آتی سهام شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

309 . بررسی تاثیر متغیرهاي حسابرسی داخلی بر برنامه حسابرسی

310 . بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سوددهی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

311 . بررسی تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن سود و ارزش دفتري: مقایسه اقلام تعهدي اختیاري کوتاه مدت و بلند مدت

312 . بررسی تاثیر ویژگی هاي خاص شرکت ها بر محتواي اطلاعاتی سود و جریان هاي نقدي عملیاتی در توضیح بازده سهام

313 . بررسی تاثیر ویژگی هاي سیستم اطلاعات حسابداري بر بهبود تصمیم گیري مدیران: مورد گروه بهمن

314 . اثر محافظه کاري حسابداري، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت ها

315 . بررسی تاثیر ویژگی هاي هیات مدیره بر عملکرد شرکت

316 . بررسی تجربی سازه هاي مهم در تعیین قراردادها، شاخص ها و پارامترهاي پاداش مدیران عامل شرکت ها در ایران

317 . بررسی تحلیلی – تطبیقی الگوها و مدل هاي سنجش و اندازه گیري اعتبار مشتریان

318 . بررسی تحلیلی رابطه بین جریان هاي نقدي عملیاتی و اقلام تعهدي، ارایه مدل براي پیش بینی جریان هاي نقدي عملیاتی

 1. بررسی تضاد حرفه اي – سازمانی در حسابداري

320 . بررسی توان معیارهاي داخلی ارزیابی عملکرد مدیریت در تبیین ارزش ایجاد شده براي سهامداران

321 . بررسی توانایی متغیرهاي مالی در پیش بینی جریان هاي نقدي عملیاتی، با در نظر گرفتن وقفه هاي زمانی خاص

322 . بررسی دقت پیش بینی سود توسط مدیران و عوامل موثر بر آن

323 . بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادي و نقدي با خطاي پیش بینی سود

324 . بررسی رابطه ارزش هاي فرهنگی با هموار سازي سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس تهران

325 . اختیارات سرمایه گذاري نرخ هاي مبنا و تکنیک هاي جریان هاي نقدي تنزیلی

326 . بررسی رابطه اهرم مالی و ارزش افزوده بازار شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

327 . بررسی رابطه اهرم مالی و نقدشوندگی دارایی ها در بورس اوراق بهادار تهران

328 . بررسی رابطه بین برخی ویژگی هاي مالی و غیرمالی و مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی در شرکت هاي پذیرفته شده در

بورس اوراق بهادار تهران

329 . بررسی رابطه بین تخصص صنعت حسابرس و کیفیت سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

330 . بررسی رابطه بین تغییرات جریانات نقدي عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی با توجه به ویژگی هاي خاص شرکت ها در بورس اوراق

بهادار تهران

331 . بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاري در بورس اوراق بهادار تهران

332 . بررسی رابطه بین جریان نقد عملیاتی و نسبت هاي نقدینگی با بازده سهام در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

333 . بررسی رابطه بین جریان هاي نقد آزاد و سیاست تقسیم سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس تهران

334 . بررسی رابطه بین خطر ذاتی و کنترل در رویکرد حسابرسی مبتنی بر ریسک

335 . بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادي و ارزش شرکت

نویسنده : ابوالحسن شاهمردانی فیروزجاه کارشناس ارشد حسابداری

برای دریافت راهنمایی در چگونگی انتخاب موضوع پایان نامه اینجا را کلیک کنید .

برای دانلود پروژه های آماده اکسل و اکسس،افته خاص(کیس استادی)و مقالات ترجمه شده رشته حسابداری اینجا را کلیک کنید.

 

منتظر نظر خوب شما هستیم

باکس دانلود
 • منبع: ایرانی دیتا
 • رمز : www.iranidata.com
 • کانال تلگرام ایرانی دیتا
 • 15 - تلگرام

  دیدگاه ها 20 دیدگاه
  1. blank
   سرخابی
   در تاریخ 2022/02/09 :

   با سلام و عرض ادب
   سرخابی هستم دانشجوی ترم ۴ کارشناسی ارشد حسابداری زمان زیادی ندارم به دلیل تایم زیاد کاری . برای انتخاب موضوع پابان نامه ممنون میشم منو راهنمایی کنید .
   سپاسگزارم از لطف شما .

  2. blank
   جهانگیر
   در تاریخ 2016/12/04 :

   با سلام می خواستم در مورد انتخاب موضوع پایان نامه راهنمایی کنید در مورد بانک و پایانه های فروش ممنون می شم

   • blank
    ابوالحسن شاهمردانی
    در تاریخ 2016/12/04 :

    سلام . شما میتوانید در مورد رابطه بین کیفیت، خطرات و سایر عوامل حسابرسی مستقل با زیان مطالبات لاوصول بانکها تحقیق کنید . با آرزوی موفقیت

  3. blank
   بارانی
   در تاریخ 2016/06/18 :

   ممنون از راهنمایی

  4. blank
   baran.mr61@gmail.com
   در تاریخ 2016/06/18 :

   تشکر

  5. blank
   BARAN.MR61@GMAIL.COM
   در تاریخ 2016/06/17 :

   با عرض سلام وقبولی طاعات شما مطالب سایت شما رو در مورد پایان نامه وموضوع خوندم واقعا مفید بود
   میخواستم از شما که درزمینه موضوع پایان نامه ارشد حسابداری تخصص دارین خواهش کنم یک موضوع به روز با فرضیه هاش به من پیشنهاد بدین.چون من 2یا3موضوع تابحال به استاد راهنمام ارایه دادم ونپذیرفتن.در ضمن اگه در سایر مراحل پایان نامه ام میتونید در کنارم باشید و منو راهنمایی کنید شرایطش رو برام ایمیل بفرمایید

   • blank
    ابوالحسن شاهمردانی
    در تاریخ 2016/06/17 :

    با عرض سلام و تشکر . طاعات شما هم قبول . مثلاً این موضوع : بررسی رابطه اندازه شرکت و رشد دارایی ها در بازده صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران. اگر این موضوع تکرای بود موضوع را محدودتر کنو مثلاً در شرکت های گروه مثلاً داروسازی یا خودرو یا … پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . در این مورد مقاله خارجی تهیه کن. فرضیه ها : 1 – بین اندازه شرکت با بازده صاحبان سهام رابطه معنادار وجود دارد. 2 – بین رشد دارایی ها و بازده صاحبان سهام رابطه معنادار وجود دارد. این موضوع یک موضوعی نسبتاً راحت است. سعی کنید در تشکیل مدل و اثبات فرضیه ها از طریق نرم افزار ایویوز، رابطه همزمانی آن را نیز از طریق آزمون گرانجر انجام دهید تا در پذیرفته شدن مقاله شما را یاری دهد .

  6. blank
   محمدی
   در تاریخ 2016/06/05 :

   سلام تشکر از راهنمایی شما.روی موضوع تاثیر اخلاق کاری بر رضایت مندی شغلی حسابرسان بانک کارمیکنم با پرسشنامه برای فرضیه مشکل دارم راهنمایی می فرمایید

   • blank
    ابوالحسن شاهمردانی
    در تاریخ 2016/06/06 :

    با سلام مجدد – فرضیه شما به متغیرهای مورد نظر شما بستگی دارد. مثلاً این فرضیه کلی : بین اخلاق کاری و رضایتمندی شغلی حسابرسان بانک رابطه معنادار وجود دارد. اگر شما برای اخلاق کاری متغیرهای ریزتری مثل صداقت، رازداری، امانت داری و … در نظر بگیرید فرضیه شما اینگونه است : 1 – بین صداقت حسابرسان و رضایتمندی شغلی حسابرسان بانک رابطه معنادار وجود دارد . 2 – بین رازداری حسابرسان و رضایتمندی شغلی حسابرسان بانک رابطه معنادار وجود دارد. 3 – بین امانت داری و رضایتمندی شغلی حسابرسان بانک رابطه معنادار وجود دارد . یا 1 – صداقت حسابرسان در رضایتمندی شغلی حسابرسان بانک تأثیر معنادار دارد و …

  7. blank
   محمدی
   در تاریخ 2016/06/03 :

   سلام.دانشجوی ارشد حسابرسی هستم کمکم میکنید برای انتخاب موضوع پایان نامه در مورد حسابرسی به همراه پروپزال.وقتم تنگ شده ترم 4هستم روی یک موضوع دیگه کار میکردم موفق نشدم

   • blank
    ابوالحسن شاهمردانی
    در تاریخ 2016/06/03 :

    با سلام . شما می توانید روی موضوعاتی مثل رابطه میزان حق الزحمه حسابرسی با سود شرکت، نقش حسابرسی داخلی در کاهش تقلبات کارکنان و نوع اظهارنظر حسابرس مستقل، نقش حسابرسی صورتهای مالی (ارائه گزارش برای سهامداران) روی تقلب مدیران شرکت، رابطه وجود حسابرسی داخلی و ارزش بازار سهام و موضوعاتی از این قبیل تحقیق کنید. شما می توانید این موضوعات یا متغیر آن را تغییر دهید. شاید از طریق پرسشنامه انجام شود که در این کار باید حوصله به خرج دهید. اگر از طریق آماری انجام دهید سعی کنید رابطه همزمانی آن را از طریق آزمون گرانجر انجام دهید . با آرزوی موفقیت

  8. blank
   مقدم
   در تاریخ 2016/03/06 :

   سلام شبتون بخیر .ممنون بابت راهنمائیتون میشه من وبرا انتخاب موضوع پایان نامه کمک کنید .قصد ادامه تحصیل دارم

   • blank
    ابوالحسن شاهمردانی
    در تاریخ 2016/03/06 :

    با عرض سلام. شما می توانید موضوع مورد علاقه خود را در مجلات خارجی معتبر مثل ساینس دایرکت جستجو کرده و مقالات سال 2016 را که مدل خوب و ساده ای دارد را با همان متغیر یا با اندکی تغییر در شرکت های بورسی تهران انجام دهید . اگه دنبال کسب اطلاعات بیشتر هستید می توانید در همین پست با پست چگونگی انتخاب موضوع پایان نامه رشته حسابداری هم متن و هم نظرات دیگر کاربران و مشاوره های بنده به آنان را با دقت مطالعه بفرمایید. با آرزوی موفقیت

  9. blank
   فاطمه
   در تاریخ 2015/11/26 :

   سلام
   ببخشید من موضوع پایان نامه چگونه انتخاب کنم؟
   میشه ایمیلتونو داشته باشم
   به شدت به کمکتون نیاز دارم

  10. blank
   محسن صفری
   در تاریخ 2015/11/08 :

   با سلام وقتتون بخیر
   من چطوری میتونم این پایان نامه ها رو دریافت کنم
   لطفا کمک کنید
   ممنون میشم

   • blank
    ابوالحسن شاهمردانی
    در تاریخ 2015/11/08 :

    سلام شما عنوان این پایان نامه را در google یا ایرانداک جستجو کنید. در اصل، اصل این پایان نامه در هیچ سایتی نباید باشد ولی شاید شانس شما …

  11. blank
   مينا
   در تاریخ 2015/06/14 :

   سلام,ممنونم ازراهنمايى هاى خوبتون
   ومطالب عالى هستن
   منم ترم 3 ارشدحسابدارى هستم وقصدادامه تحصيل دارم لطفاراهنمايى کنيدچطوريه موضوع پايان نامه خوب انتخاب کنم
   باتشکرازشما

   • blank
    ابوالحسن شاهمردانی
    در تاریخ 2015/06/16 :

    سلام. شما می تونین رو موضوعاتی مثل تأثیر عوامل مختلف بر ساختار سرمایه ، تأثیر قدرت نقدینگی شرکت بر میزان سودآوری و … فکر کنین .

  12. blank
   رضایی
   در تاریخ 2015/05/19 :

   خیلی خیلی ممنون

  ارسال دیدگاه

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.