خانه » دانشنامه » آموزشی » دانلود کتاب اصول مهندسی اینترنت احسان ملکیان

دانلود کتاب اصول مهندسی اینترنت احسان ملکیان

امتیاز شما به این پست !

دانلود کتاب اصول مهندسی اینترنت احسان ملکیان

کتاب اصول مهندسی اینترنت احسان ملکیان – این کتاب یکی از بهترین کتاب های فارسی در زمینه اینترنت و شبکه است که در دانشگاه های ایران به غنوان کتاب مرجع در درس های مهندسی اینترنت و شبکه های کامپیوتری تدریس می شود. کتاب اصول مهندسی اینترنت احسان ملکیان به صورت PDF در وبسایت ایرانی دیتا قرار گرفته است. برای دانلود کتاب اصول مهندسی اینترنت احسان ملکیان به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

کتاب اصول مهندسی اینترنت احسان ملکیان دارای 11 فصل و 484 صفحه می باشد که در وبسایت ایرانی دیتا به صورت کامل برای دانلود قرار گرفته شده است که فصل ها بشرح زیر می باشند.

فصل اول : مفاهیم شبکه های کامپیوتری
1- مقدمه
2- کاربردهای شبکه های کامپیوتری
2-1- خدمات معمول در شبکه
3- سختافزار شبکه
3-1- دستهبندی شبکه ها از دیدگاه تکنولوژی انتقال
3-2- دستهبندی شبکه ها از دیدگاه مقیاس بزرگی
3-2-1- شبکه های محلی – -LAN
3-2-2- شبکه های بینشهری –MAN
3-2-3- شبکه های گسترده -WAN
3-2-4- شبکه های بیسیم –Wireless
4- روشهای برقراری ارتباط دو ماشین در شبکه
4-1- سوئیچینگ مداری
4-2- سوئیچینگ پیام
4-3- سوئیچینگ بسته و سلول
5- طراحی شبکه ها و اصول لایهبندی
6- مدل هفت لایهای OSI از سازمان استاندارد جهانی ISO
6-1- لایۀ فیزیکی
6-2- لایۀ پیوند داده ها
6-3- لایۀ شبکه
6-4- لایۀ انتقال
6-5- لایۀ جلسه
6-6- لایۀ ارائه (نمایش)
6-7- لایۀ کاربرد
7- مدل چهار لایهای TCP/IP
7-1- مولفه های TCP/IP
7-2- مدل TCP/IP
7-3- لایۀ اوّل از مدل TCP/IP : لایۀ واسط شبکه
7-4- لایۀ دوّم از مدل TCP/IP : لایۀ شبکه
7-5- لایۀ سوم از مدل TCP/IP : لایۀ انتقال
7-6- لایۀ چهارم از مدل TCP/IP : لایۀ کاربرد
8- مراجع فصل
فصل دوم : لایۀ واسط شبکه
1- لایۀ واسط شبکه
1-1- مختصری در مورد کانالهای انتقال
1-2- مختصری در مورد خطا در شبکه های کامپیوتری
2- استانداردهای انتقال روی خطوط نقطه به نقطه
2-1- پروتکل SLIP
2-2- پروتکل PPP
2-2-1- برخی از بسته های مهم LCP
3- استانداردهای واسط شبکه های محلی با کانال اشتراکی
IEEE 8023 -3-1 : استاندارد شبکه های محلی باس
IEEE 8024 -3-2 : استاندارد شبکه های محلی توکن باس
IEEE 8025 -3-3 : استاندارد شبکه های محلی حلقه
3-4- مقایسۀ سه استاندارد معرفی شده برای شبکه های محلی
IEEE 8026 – DQDB -4 : استاندارد شبکۀ بین شهری
IEEE 80211 – Wireless LAN -5 : استاندارد شبکه های بیسیم
6- مراجع فصل
فصل سوم : لایۀ IP در شبکۀ اینترنت
1- مقدمه
1-1- مسیریاب
2- لایۀ اینترنت
2-1- قالب یک بستۀ IP
3- مبحث آدرسها در اینترنت و اینترانت
3-1- کلاسهای آدرس IP
3-2- آدرسهای خاص
3-3- آدرسهای زیرشبکه
4- زیرشبکه های غیراستاندارد
5- پروتکل ICMP
6- پروتکل ARP
7- پروتکل RARP
8- پروتکل BootP
9- شمارۀ پروتکلهای استاندارد در لایۀ سوم
10- مراجع فصل
فصل چهارم : مسیریابی در شبکۀ اینترنت
1- مفاهیم اولیۀ مسیریابی
1-1- روشهای هدایت بسته های اطلاعاتی در شبکه های کامپیوتری
1-2- انواع الگوریتمهای مسیریابی
1-3- روش ارسال سیلآسا
2- الگوریتمهای LS
2-1- شناسایی مسیریابهای مجاور
2-2- اندازهگیری هزینه
2-3- تشکیل بسته های LS
2-4- توزیع بسته های LS روی شبکه
2-5- محاسبۀ مسیرهای جدید
3- الگوریتمهای DV
4- مسیریابی سلسله مراتبی
5- مسیریابی در اینترنت
6- پروتکل RIP در مسیریابی درونی
7- پروتکل OSPF در مسیریابی درونی
8- پروتکل BGP : پروتکل مسیریابی برونی
9- مراجع فصل
فصل پنجم : لایۀ انتقال در شبکۀ اینترنت
1- لایۀ انتقال در شبکۀ اینترنت
2- راهکارهای پروتکل TCP برای جبران کاستیهای لایۀ IP
3- ساختار بسته های پروتکل TCP
4- روش برقراری ارتباط در پروتکل TCP
5- کنترل جریان در پروتکل TCP
6- زمانسنجها در پروتکل TCP
7- پروتکل 207 UDP
8- ماشینهای Big Endian و Little Endian
9- شمارۀ پورتهای استاندارد
10- مراجع فصل
فصل ششم : سرویسدهنده های نام حوزه و اصول مدیریت شبکه
1- سرویسدهندۀ نامهای حوزه
2- روشهای جستجو در سرویسدهنده های نام
2-1- پرسوجوی تکراری
2-2- پرسوجوی بازگشتی
2-3- پرسوجوی معکوس
3- ساختار بانک اطلاعاتی سرویسدهنده های نام
3-1- رکوردهای پرسوجوی معکوس
4- قالب پیام در سرویسدهنده های نام
4-1- فیلدهای بخش سرآیند
4-2- فیلدهای بخش پرسش
4-3- فیلدهای تعریف شده در بخشهای پاسخ و اطلاعات ناحیه
5- مقدمهای بر مدیریت شبکه
5-1- معماری پروتکلهای مدیریت شبکه
5-2- مدل SNMP
5-3- استانداردهای مدیریت داده
5-4- زبان توصیفی ASNI
5-5- نحوۀ انتقال در ASNI
5-6- ساختار اطلاعات مدیریتی SMI
5-7- پروتکل سادۀ مدیریت شبکه (SNMP)
6- مراجع فصل
فصل هفتم : برنامهنویسی تحت شبکۀ اینترنت (Socket Programming)
1- مقدمه 256
2- انواع سوکت و مفاهیم آنها
3- مفهوم سرویسدهنده / مشتری
4- ساختمان داده های مورد نیاز در برنامهنویسی مبتنی بر سوکت
5- مشکلات ماشینها از لحاظ ساختار ذخیرهسازی کلمات در حافظه
5-1- مشکلات تنظیم آدرس IP درون فیلد آدرس
6- توابع مورد استفاده در برنامۀ سرویسدهنده (مبتنی بر پروتکل 269 (TCP
6-1- تابع ()socket
6-2- تابع ()bind
6-3- تابع ()listen
6-4- تابع ()accept
6-5- توابع ()send و ()recv
6-6- توابع ()close و ()shutdown
7- توابع مورد استفاده در برنامۀ مشتری ( مبتنی بر پروتکل TCP)
7-1- تابع ()connect
8- ارسال و دریافت به روش UDP با سوکتهای دیتاگرام
9- توابع مفید در برنامهنویسی شبکه
9-1- تابع ()getpeername
9-2- تابع ()gethostname
9-3- بکارگیری سیستم DNS برای ترجمۀ آدرسهای حوزه
10- برنامه های نمونه
10-1- مثالی از مبادلۀ اطلاعات به روش TCP مبتنی بر سوکتهای استریم
10-2- مثالی از مبادلۀ اطلاعات به روش UDP مبتنی بر سوکتهای دیتاگرام
11- بلوکه شدن پروسه های تحت شبکه
12- امکانات زبان جاوا در برنامهنویسی شبکه
12-1- مقدمه
12-2- انواع داده در جاوا
12-3- اپلت APPLET
12-4- امکانات جاوا برای برنامهنویسی سوکت
13- مراجع فصل
فصل هشتم : پروتکل TelNet و پروتکلهای انتقال فایل
1- پروتکل TelNet
2- فرامین TelNet
TN3270 -2-1
3- پروتکل انتقال فایل (FTP)
3-1- روشهای برقراری یک نشست FTP
4- فرامین داخلی FTP
5- فرامین کاربری برنامۀ FTP
6- انتقال با واسطه در پروتکل FTP
6-1- دسترسی بینام به FTP
7- سرویسدهنده های FTP
8- پروتکل سادۀ انتقال فایل TFTP
8-1- بسته های TFTP
8-2- دستورات TFTP
9- مراجع فصل
فصل نهم : سیستم پست الکترونیکی در شبکۀ اینترنت
1- مقدمه
2- استاندارد RFC-822 : تبیین قالب یک نامۀ سادۀ الکترونیکی
3- استاندارد MIME : سیستم نامهرسانی توسعهیافته در اینترنت
4- پروتکل سادۀ انتقال نامه های الکترونیکی : SMTP
5- تحویل نهایی نامه
6- مراجع فصل
فصل دهم : تور جهانگستر و پروتکل HTTP
1- مقدمه
1-1- مفهوم تور جهانگستر
1-2- مفهوم URL
2- مقدمهای بر سیستم وب
2-1- برنامۀ سمت سرویسدهندۀ وب
3- پروتکل انتقال ابرمتن : HTTP
4- زبان نشانهگذاری ابرمتن : HTML
4-1- فرمهای ورود اطلاعات در HTML
4-2- قابلیتهای دیگر HTML
4-3- مزیتهای HTML
5- برنامه های CGI
5-1- الگوهای ارسال اطلاعات برای یک برنامۀ CGI
5-2- متغیرهای محیطی قابل استفاده در یک برنامۀ CGI
5-3- الگوی POST
6- مفهوم حقیقت مجازی –VR
VRML -6-1 : زبان مدلسازی حقیقت مجازی
6-2- اصول VRML
6-3- ساختار یک فایل VRML
6-4- پیادهسازی گره ها در VRML
6-4-1- تبدیلات
6-4-2- اشکال هندسی در VRML
6-4-3- نور ، صدا و رنگ در VRML
7- مراجع فصل
فصل یازدهم : امنیت اطلاعات در شبکه
1- مقدمه
1-1- سرویسهای امنیتی در شبکه ها
2- دیوار آتش
3- مبانی طراحی دیوار آتش
3-1- لایۀ اول دیوار آتش
3-2- لایۀ دوم دیوار آتش
3-3- لایۀ سوم دیوار آتش
4- اجزای جانبی یک دیوار آتش
4-1- واسط محاورهای و سادۀ ورودی/خروجی
4-2- سیستم ثبت
4-3- سیستم هشداردهنده
5- راه حل نهایی
6- رمزنگاری
6-1- روشهای جانشینی
6-2- رمزنگاری جایگشتی
7- استانداردهای نوین رمزگذاری
8- رمزگذاری کلید عمومی
9- احراز هویت
10- امضاهای دیجیتالی
10-1- امضا با کلید سرّی
10-2- امضای دیجیتالی با کلید عمومی
11- مراجع فصل

باکس دانلود
 • دانلود با لینک مستقیم
 • حجم: 8 مگابایت
 • فرمت: PDF
 • منبع: ایرانی دیتا
 • رمز : www.iranidata.com
 • کانال تلگرام ایرانی دیتا
 • 15 - تلگرام

  دیدگاه ها 1 دیدگاه
  1. blank
   hanie
   در تاریخ 2015/11/21 :

   mamnoon babat pdf aqay malekian

  ارسال دیدگاه

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.